Do zawarcia umów konieczna jest oficjalnie potwierdzona dokumentacja nieruchomości. Ale warto do niej dotrzeć jeszcze zanim podejmiemy ostateczne decyzje dotyczące zakupu działki. Informacje zawarte w ewidencji gruntów to podstawowa wiedza dotycząca danego terenu.
Potrzebujesz pełnej informacji o działce? Wyszukaj działkę i wygeneruj raport.
Analiza Twojej działki pod kątem ponad 20 aspektów.

Co to jest ewidencja gruntów i budynków (EGiB)?

Ewidencja gruntów i budynków to inaczej rejestr nieruchomości. Jest to jednolity dla całego kraju system pozwalający na gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji o działkach gruntu, budynkach a także o lokalach. Wśród informacji, jakie obejmuje ewidencja gruntów znajdziemy między innymi:

 • odnośnie działek – ich położenie, granice, powierzchnię, a także rodzaj użytków gruntowych, klas bonitacyjnych, numery ksiąg wieczystych lub innych zbiorów dokumentów, jeśli zostały one założone dla nieruchomości, w której skład wchodzi dana działka;
 • odnośnie budynków – ich położenie, przeznaczenie i funkcję, a także niektóre dane techniczne;
 • odnośnie lokali – ich położenie, funkcję oraz powierzchnię użytkową.

EGiB zawiera także informacje o właścicielach nieruchomości, a jeśli prawo do dysponowania nieruchomością wynika z władania, dzierżawy, użytkowania wieczystego, samoistnego posiadania lub innych praw, także informacje o osobach, których te prawa dotyczą. Informacje te obejmują imię, nazwisko lub nazwę podmiotu fizycznego lub prawnego, oraz jego adres. Dodatkowo, jeśli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków, taka informacja również znajdzie się w ewidencji.

Dane, które znajdują się w EGiB, to podstawa planowania przestrzennego, gospodarczego, statystyk publicznych, ewidencji gospodarstw rolnych, gospodarki nieruchomościami, ksiąg wieczystych oraz wymiaru podatków. Obowiązek prowadzenia ewidencji spoczywa na starostach powiatowych, a w przypadku miast na prawach powiatu na prezydentach miast wykonujących zadania starosty. Osobą upoważnioną przez starostę do faktycznego prowadzenia ewidencji jest geodeta powiatowy.

Przeczytaj: Co sprawdzić przed kupnem działki?

Oznaczenia działek w ewidencji, czyli jak odszukać interesującą nas działkę?

Informacje w ewidencji gruntów i budynków uporządkowane są numerycznie, a oznakowanie dotyczy kolejno: jednostki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego i działki ewidencyjnej. Identyfikator każdej działki zapisywany jest jako WWPPGG_R.XXX.N, co pozwala na szybkie zlokalizowanie konkretnej działki gruntu.

 • „WW” oznacza kod województwa, dla przykładu woj. mazowieckie ma kod 14, woj. zachodniopomorskie 32, a świętokrzyskie 26;
 • „PP” to dwucyfrowy kod powiatu;
 • „GG” to dwucyfrowy kod gminy;
 • Cyfra „R” określa typ gminy, na przykład gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, miasto w gminie miejsko-wiejskiej. Osobna cyfra, „8” oznacza dzielnice gminy Warszawa-Centrum.

Powyższe oznaczenia dotyczą jednostek ewidencyjnych.

Następnie czterocyfrowe oznaczenie „XXXX” określa numer obrębu ewidencyjnego w ramach jednostki ewidencyjnej, a „N” to numer działki w tym obrębie. Za pomocą tego kodu można precyzyjnie zidentyfikować każdą działkę gruntu w Polsce.

Najważniejsze dane ewidencyjne dla interesującego Cię obszaru uzyskasz w serwisie Dzialki360.pl - na stronie wygenerujesz raport ze szczegółową analizą wybranych działek i ich otoczenia. W sekcji "Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków" przedstawione są m.in. numer i identyfikator działki, numer obrębu ewidencyjnego, województwo, powiat i gmina. Wyszukaj działkę na mapie i wygeneruj dla niej raport!

Raport o działce - Dzialki360.pl - Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków
Dzialki360.pl - przykład z Raportu o Działce - sekcja: Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków

Przeczytaj: Położenie działki - jak sprawdzić jej dokładną lokalizację?

Jak uzyskać wypis z ewidencji gruntów?

Dane z ewidencji gruntów są jawne, a zasady ich udostępniania w postaci wypisów określone są w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Starosta udostępnia dane z EGiB na żądanie:

 • właścicieli albo osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, których dotyczy udostępniany zbiór danych;
 • organów administracyjnych i innych podmiotów, które realizują zadania publiczne związane z tymi gruntami;
 • operatorów sieci i systemów przesyłowych i dystrybucyjnych.

Może także udostępnić te dane innymi podmiotom, o ile uzasadnią one swój interes prawny dotyczący dostępu do danych dla konkretnych działek gruntu.

Aby uzyskać wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, należy złożyć odpowiedni wniosek do starostwa powiatowego, lub urzędu miasta właściwego terytorialnie dla interesującej nas działki, oraz uiścić opłatę skarbową, której wysokość określona jest w załączniku do ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Druki wniosków dostępne są w siedzibach urzędów, na ich stronach internetowych, oraz na stronie obywatel.gov.pl, skąd można go pobrać i wydrukować. Wniosek można także złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Informację dotyczącą wysokości opłaty skarbowej, oraz numeru konta, na jaki należy ją wpłacić najłatwiej uzyskać na biurze podawczym konkretnego urzędu – osobiście lub telefonicznie.

Do czego służy wypis i wyrys z EGiB?

Należy pamiętać o tym, że wypis z ewidencji gruntów możemy uzyskać w postaci pełnej lub uproszczonej.

Wypis uproszczony

Taki wypis ma wartość informacyjną i nie zawierają danych osobowych. Nie może służyć do celów wieczystoksięgowych i nie jest przeznaczony do czynności cywilno-prawnych związanych z nieruchomościami. Zawiera on jednak informacje, które opisaliśmy wcześniej, czyli:

 • położenie nieruchomości, z podaniem adresu lub przynajmniej nazwy ulicy, jeśli działka nie ma przypisanego punktu adresowego;
 • powierzchnię działki lub działek wchodzących w skład nieruchomości;
 • granice działek, przedstawione jako wyrys z mapy ewidencyjnej – w postaci papierowej w określonej skali, albo w postaci elektronicznej jako nieedytowalny plik *.pdf, również w skali. Sprawdzenie wymiarów na wyrysie pozwala na uzyskanie bardziej precyzyjnej informacji, niż opisywane we wcześniejszym artykule „Wymiary i kształt działki” mierzenie ich za pomocą narzędzi geoportalu;
 • rodzaj użytków gruntowych i klas bonitacyjnych. Wiedza o tym, czy działka jest określona jako budowlana (np. symbol B dotyczy działek zabudowanych, Bp –zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy, a Br – gruntów rolnych zabudowanych), czy też występują na niej grunty rolne oraz jakiej klasy (I to klasa najwyższa, VI najniższa), a może część działek to drogi (określone symbolem dr) – pozwala przewidzieć pewne utrudnienia w procesie inwestycyjnym. Może to być na przykład konieczność uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, albo decyzji o odrolnieniu w przypadku wysokich klas bonitacyjnych;
 • numery ksiąg wieczystych lub innych zbiorów dokumentów.

Wypis pełny

Wypis pełny zawiera dane osobowe dotyczące właścicieli lub osób bądź instytucji władających gruntami. Opatrzony jest też klauzulą, że służy do dokonywania wpisów w księdze wieczystej. Taki wypis należy uzyskać przed dokonaniem czynności notarialnych związanych z transakcją kupna-sprzedaży nieruchomości. Jest on też potrzebny przy sporządzaniu operatu szacunkowego, przy zawieraniu umowy o kredyt hipoteczny z bankiem, oraz do dokonania wszelkich zmian zapisów w księgach wieczystych.

Jak wspomnieliśmy wyżej, ewidencja gruntów i budynków jest podstawą do oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych. Jeśli zatem występują rozbieżności pomiędzy zapisami księgi wieczystej, a danymi z EGiB dotyczącymi na przykład powierzchni działki lub powierzchni użytkowej lokalu – nadrzędna jest informacja z EGiB i to na jej podstawie należy dokonać zmiany zapisu w księdze wieczystej.

Przeczytaj: Sprawdzenie stanu prawnego działki