Regulamin serwisu Dzialki360.pl

SPIS TREŚCI

1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE
3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
4. KWESTIE TECHNICZNE
5. USŁUGA RAPORTU
6. UMOWA
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
9. REKLAMACJE
10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

1.1. Spółka – D360 Popielarz spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001077160, NIP 7011180908, REGON 527260581.
1.2. Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1025)
1.3. Konto – indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Spółkę po dokonaniu rejestracji, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
1.4. Konsument – osoba fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje wymagane przez art. 13 RODO oraz regulacje odnoszące się do wykorzystywania przez Serwis plików typu cookie.
1.6. Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
1.7. Raport – usługa elektroniczna polegająca na dostarczeniu wybranych przez Użytkownika kategorii informacji dotyczących wybranych przez niego działek geodezyjnych, w formie raportu elektronicznego wygenerowanego w oparciu o dane źródłowe udostępniane przez podmioty trzecie.
1.8. Regulamin – niniejszy regulamin.
1.9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.10. Serwis – portal internetowy prowadzony przez Spółkę pod adresem https://www.dzialki360.pl.
1.11. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Spółką a Użytkownikiem.
1.12. Usługa elektroniczna (lub Usługa) – usługa w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną świadczona przez Spółkę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu stanowiąca usługę cyfrową w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
1.13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 123).
1.14. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 134).
1.15. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym Konsument lub Przedsiębiorca.

2. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

2.1. Regulamin. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu, a także stanowi regulamin świadczenia Usług elektronicznych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.2. Akceptacja Regulaminu. Przystąpienie do korzystania z Usług elektronicznych jest tożsame z zaakceptowaniem Regulaminu.
2.3. Uprawniony przedstawiciel Przedsiębiorcy. Osoba fizyczna, działająca w imieniu Przedsiębiorcy, akceptując Regulamin, potwierdza, że jest uprawniona do występowania w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy.

3. POSTANOWIENIE OGÓLNE

3.1. Serwis. Poprzez Serwis Spółka świadczy usługi elektroniczne w zakresie dostępu do informacji dotyczących działek geodezyjnych w formie generowania i udostępniania Raportów.
3.2. Rodzaje Usług. Spółka świadczy następujące Usługi:
(a) utrzymywanie Konta w Serwisie;
(b) generowanie Raportów.
3.3. Odpłatność. Usługa Konta ma charakter nieodpłatny. Usługa Raportu ma charakter odpłatny według cennika umieszczonego w Serwisie.
3.4. Założenie Konta. Korzystanie z Usług wymaga założenia Konta. Ujawnianie haseł bądź inne formy udostępniania Konta Użytkownika osobom trzecim jest wzbronione. Przy rejestracji Użytkownik powinien podać prawdziwe oraz aktualne dane. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania danych nieprawdziwych lub nieaktualnych. Użytkownik rejestrując Konto oświadcza, że:
(a) podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają praw osób trzecich;
(b) ma ukończone 16 lat.
3.5. Dane osobowe. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Spółkę zawarte są w Polityce Prywatności.

4. KWESTIE TECHNICZNE

4.1. Wymogi techniczne. Do korzystania z Serwisu oraz udostępnianych Usług niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej).
4.2. Dodatkowe informacje. Korzystanie z Serwisu i Usług:
(a) nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami;
(b) nie wiąże się ze wprowadzaniem przez Spółkę oprogramowania do systemu teleinformatycznego Użytkownika;
(c) może wiązać się z wprowadzaniem plików cookies do systemów teleinformatycznych Użytkowników (szerzej w Polityce Prywatności).
4.3. Zastrzeżenie. Spółka nie odpowiada za brak dostępu lub pełnego dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika lub osób trzecich, w szczególności z powodu przerw technicznych w działaniu infrastruktury teleinformatycznej lub stron internetowych Organizatorów Ogłoszenia.

5. USŁUGA RAPORTU

5.1. Usługa Raportu. Przedmiotem Usługi Raportu jest wygenerowanie przez Spółkę Raportu zawierającego dane udostępniane przez osoby trzecie i dotyczące działek geodezyjnych.
5.2. Korzystanie z Usługi Raportu. Generowanie Raportu następuje po wskazaniu przez Użytkownika działek geodezyjnych oraz kategorii informacji dotyczących działek geodezyjnych, które ma obejmować Raport, a następnie uiszczeniu ceny danego Raportu. Generowanie Raportu następuje niezwłocznie i nie powinno przekroczyć 10 minut. Po wygenerowaniu Raport jest przesyłany Użytkownikowi na adres e-mail podany przy rejestracji Konta.
5.3. Oświadczenie Konsumenta. Użytkownik będący Konsumentem, opłacając Raport, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi Raportu i potwierdza, że został poinformowany, iż z chwilą spełnienia świadczenia przez Spółkę tj. wysyłce zamówionego Raportu Użytkownikowi, traci prawa do odstąpienia od Umowy zgodnie z pkt. 7.5 poniżej.
5.4. Zakres Raportu. Raport może obejmować więcej niż jedną działkę geodezyjną o ile wybrane działki ze sobą sąsiadują. Spółka zastrzega sobie prawo ograniczenia ilość działek geodezyjnych, które mogą zostać objęte jednym Raportem. Zakres dostępnych kategorii informacji przy tworzeniu Raportu dla poszczególnych działek geodezyjnych może nie być identyczny.
5.5. Odpowiedzialność za dane w Raporcie. Generowanie Raportu następuje na podstawie informacji pozyskiwanych przez Spółkę od podmiotów trzecich, w szczególności instytucji publicznych odpowiedzialnych za prowadzenie rejestrów danych dotyczących nieruchomości. Spółka nie weryfikuje danych pozyskiwanych od takich podmiotów trzecich oraz nie odpowiada za ich poprawność ani aktualność. Dane zawarte w Raportach mogą być błędne lub zdezaktualizowane. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dane zawarte w Raportach pozyskane od osób trzecich.
5.6. Charakter prawny Raportu. Raporty są dokumentami prywatnymi a zawarte w nich dane mają charakter poglądowy. Raporty nie mają charakteru dokumentów urzędowych i nie powinny stanowić podstawy podejmowania przez Użytkownika działań faktycznych lub prawnych bez wcześniej weryfikacji.

6. UMOWA

6.1. Zawarcie umowy. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w chwili:
(a) w odniesieniu do Usługi prowadzenie Konta – z chwilą założenie Konta;
(b) w odniesieniu do Usługi generowania Raportu – z chwilą dokonania płatności.
6.2. Płatności. Ceny oraz sposób dokonywania płatności za Usługi są podawane na bieżąco w Serwisie.
6.3. Czas świadczenia Usług elektronicznych. Usługi elektroniczne świadczone są Użytkownikowi:
(a) w odniesieniu do Usługi prowadzenie Konta - przez czas nieoznaczony;
(b) w odniesieniu do Usługi Raportu – do chwili wykonania Usługi tj. wysłania Użytkownikowi zamówionego Raportu.
6.4. Obowiązki Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz Usług elektronicznych w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego i Regulaminem. Umieszczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
6.5. Zakończenie świadczenie Usług. Spółka jest uprawniona do zakończenia świadczenia Usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Regulaminu oraz w przypadku zakończenia działalności. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na Usługi elektroniczne następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia na adres e-mail podany podczas rejestracji.
6.6. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika. W odniesieniu Użytkownik może zrezygnować z usług (rozwiązać umowę o Usługi elektroniczne) w każdym czasie. Rozwiązanie (wypowiedzenie) Umowy można nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres pomoc@dzialki360.pl jak również jest może nastąpić poprzez skorzystanie z opcji usunięcia konta w panelu Użytkownika (w odniesieniu do usługi Konta).

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

7.1. Konsument. Z zastrzeżeniem pkt. 7.5 poniżej, Użytkownik będący Konsumentem, na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni licząc od zawarcia Umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
7.2. Forma oświadczenia o odstąpieniu. Konsument może odstąpić od Umowy składając oświadczenie o odstąpieniu. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą na adres siedziby Spółki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7.3. Skutek. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
7.4. Sposób zwrotu płatności. W przypadku skutecznego skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od Umowy, zapłacona przez niego kwota, zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatniczego, który został wykorzystany na zapłatę towaru, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.5. Wyłączenie prawa do odstąpienia Konsumenta.  W odniesieniu do Usługi Raportu, Spółka zastrzega, iż z uwagi na cyfrowy charakter i natychmiastowe wykonanie Usługi, po jej wykonaniu tj. wysłania Raportu Użytkownikowi, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

8.1. Własność. Wszelkie utwory zamieszczane w Serwisie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli nie stwierdzono inaczej.
8.2. Ograniczone prawo korzystania. Utwory te są chronione prawem autorskim mogą być używane jedynie do osobistego użytku. Publicznie wykorzystywane utworów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp. jest zabronione.
8.3. Znaki towarowe i logotypu. Użycie logo i nazwy Spółki bez uzyskania uprzedniej zgody Spółki jest zabronione.

9. REKLAMACJE

9.1. Reklamacje. Wszelkie reklamacje Użytkownik może kierować na adres pomoc@dzialki360.pl w formie elektronicznej lub pisemnej na adres Spółki.
9.2. Treść reklamacji. Rekomenduje się, aby reklamacja zawierała co najmniej:
(a) dane kontaktowe Użytkownika;
(b) opis problemu lub wad; oraz
(c) żądanie w przedmiocie sposobu załatwienia reklamacji.
9.3. Termin. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dnia od daty otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia informacji przez zgłaszającego reklamację, termin może ulec wydłużeniu o czas oczekiwania na dostarczenie brakujących informacji Spółce.
9.4. Dodatkowe środki. W przypadku braku odpowiedzi Spółki na reklamację Użytkownik ma prawo skorzystać z innych sposobów dochodzenia swoich praw, takich jak skierowanie sprawy do sądu lub skorzystanie z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, np. poprzez mediatora lub rzecznika praw konsumenta.

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

10.1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Użytkowników będących Konsumentami, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
10.2. Możliwe do wykorzystania przez Konsumenta pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń to m.in.:
(a) wystąpienie przez Konsumenta do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Spółką;
(b) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
(c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
(d) skorzystanie z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe, takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
(e) dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Ograniczenie odpowiedzialności. Odpowiedzialność odszkodowawcza Spółki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Użytkownika. Odpowiedzialność Spółki za utracone korzyści zostaje wyłączona.
11.2. Właściwość sądu. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu, których stroną jest Przedsiębiorca jest sąd powszechny dla siedziby Spółki a w sprawach, których stroną jest Konsument sąd właściwy według przepisów ogólnych.
11.3. Zmiana Regulaminu. Spółka dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności lub świadczenia usług drogą elektroniczną objętych Regulaminem. Spółka opublikuje jednolity tekst zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu ze wskazaniem daty obowiązywania.
11.4. Zmiana Regulaminu w odniesieniu do Użytkowników korzystających z Usług elektronicznych. O zmianach w Regulaminie Spółka poinformuje Użytkowników za pośrednictwem poczty e-maile. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Użytkownicy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.
11.5. Data wejście w życie. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024 roku.

PLIKI DO POBRANIA

Wzór odstąpienia od umowy